บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากการร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง
บริษัทฯโอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านอาหารกับกลุ่มลูกค้า

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากการร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง
บริษัทฯโอคูโน เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านอาหารกับกลุ่มลูกค้า